نزدیک می‌شوید!

نزدیک می‌شوید!

هم‌افزا «حصارهای علمی» را کم‌رنگ کرده و هم‌افزایی دانش را افزایش می‌دهند. هم‌افزا ذهن‌ها را به هم نزدیک می‌کند.