اصطلاح‌نامه‌های هم‌افزا

اصطلاح‌نامه‌های هم‌افزا

تقسیم‌بندی موضوعات، سامانه مفاهیم و اصطلاح‌نامه مباحثی تخصصی و متنوع هستند. در حال حاضر تقسیم‌بندی موضوعات، مفاهیم و اصطلاحات مربوط به فراعلم و سامانه‌های انسانی در سامانه هم‌افزا در حال طراحی هستند، از طریق درگاه مفاهیم و درگاه اصطلاح‌هامی‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

چارچوب‌های تقسیم‌بندی، طراحی سامانه مفاهیم و اصطلاح‌نامه‌ها در سامانه دانش هم‌افزا وجود دارد که می‌توان از آن‌ها در موارد خاص استفاده نمود.