چارچوب‌های هم‌افزا

چارچوب‌های هم‌افزا

چارچوب‌ها باید متناسب با موضوعات طراحی شوند که تنوع زیادی دارند. چارچوب‌های مربوط به فراعلم و سامانه‌های انسانی در سامانه هم‌افزا در حال طراحی هستند، از طریق درگاه چارچوب‌ها می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

محتواهای زیادی تحت عنوان دستورالعمل، ضوابط، استاندارد و … وجود دارند که برای طراحی چارچوب‌های تخصصی می‌توان از آن‌ها استفاده نمود.