کاربرد هم‌افزا برای سازمان‌های حاکمیتی

کاربرد هم‌افزا برای سازمان‌های حاکمیتی

گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات، سازمان‌های حاکمیتی و دولتی را به سمت استفاده گسترده از فاوا جهت پیاده‌سازی برنامه‌های دولت الکترونیک و درنهایت ارتقاء کیفیت در خدمت‌رسانی حاکمیتی، یکپارچه‌سازی اطلاعات و بهره‌وری بیشتر کارکنان سوق داده است. با گسترش برنامه‌های دولت الکترونیک، مدیریت دانش در برنامه‌های دولت الکترونیک جایگاه از جایگاه ویژه‌ای برخورد شده است و کشورهای پیشگام در توسعه دولت الکترونیک محدوده، پیاده‌سازی مدیریت دانش را جهت «انتشار مؤثر دانش» و «دسترسی به دانش و متخصصین» را در اولویت‌های بکار گیری مدیریت دانش در دولت الکترونیک برشمرده‌اند.

 

محدوده کاربرد مدیریت دانش در سازمان‌های حاکمیتی


 

مدیریت دانش در سازمان‌های حاکمیتی و پیاده‌سازی دولت الکترونیک می‌تواند در دو سطح درون سازمان و خارج از سازمان پیاده‌سازی و مورداستفاده قرار گیرد. مدیریت دانش در سازمان را می‌تواند برای خلق، انتشار و بکار گیری دانش کسب‌شده از اطلاعات استخراج‌شده از پایگاه داده‌ها استفاده نمود؛ لذا مباحث گسترده، متنوع و پیچیده پیش‌روی سازمان به خوبی از یکدیگر تفکیک شده و اشراف مدیران و کارشناسان افزایش می‌یابد. همچنین به پیاده‌سازی مدیریت دانش به سازمان‌های حاکمیتی را جهت نیل به اهداف سازمان یادگیرنده یاری خواهد کرد.

همچنین پیاده‌سازی مدیریت دانش موجب ارتقاء سطح تعامل سازمان حاکمیتی و مردم خواهد شد که درنتیجه  به ارتقاء سطح دانش عموم مردم، و تعامل مؤثر مردم با دولت مبدل خواهد شد. و همچنین مشارکت شهروندان در بیان ایده‌­ها و نظرات افزایش یافته، انتظارات متناسب شده و آگاهی از منافع جمعی بهبود می‌یابد.

 


سامانه محتوا | سامانه ارتباط | سامانه پژوهش | سامانه آموزش | سامانه طرح‌ریزی | سامانه اجرا | سامانه پایش | سامانه سازماندهی

مدیریت دانش | مدیریت زمان | مدیریت کیفیت | مدیریت شخصی | مدیریت سازمانمدیریت جامعه

دانشگاه‌ها | سازمان های مطالعاتی، مشاوره ای و پژوهشی | سازمان های اجرایی | سازمان های تولیدی | سازمان‌های مالی و بیمه‌ای | شهرداری‌ها | سازمان‌های حاکمیتی

نرم‌افزارها (وب | موبایل | دسکتاپ) | چارچوب‌ها | کلیدواژه‌ها